WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

Aktualności

13 czerwca 2020 16:12 | Aktualności

Wytyczne, dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Poniższe zapisy to wyciąg z Wytycznych MEN, CKE, GIS, dotyczących egzaminu ósmoklasisty.

Wytyczne, dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobligowane są do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.
 • Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, itp.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych(czarny długopis), linijki, itp.
 • Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną, małą  butelkę z wodą i po wejściu na salę postawić ją na podłodze, przy nodze swojego stolika.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2)wychodzi do toalety,

3)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W złączniku poniżej znajduje się plakat „O czym należy pamiętać podczas egzaminu!”

Przeczytano: 124 razy. Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

plakat.docx [589.8 KB]